Oromia Courts Vacancy 2022

BEEKSISA QACARRII ABUKAATTOO ITTISAA MANA MURTII AANAA

Manni Murtii Waliigala Oromiyaa gita hojii banaa Abukaattoo Ittisaa Mana Murtii Aanaa qabu irratti namoota gahumsa naamusa ol’aanaa,kaka’umsa hojii fi miira tajaajiltummaa gaarii qabanii fi ulaagaa barbaadamu guutan Mana murtii keessaa fi alaa dorgomsiisuun muudee hojjechiisuu barbaada.

Kanaaf,namootni ulaagaa ka umsaaf barbaachisu guuttanii fi hojjichaafis ta’ee Aanaa itti ramadamtan kamittuu hojjechuudhaaf fedhii qabdan galmaa uu dandeessu

Waamama gita hojii: Abukaattoo Ittisaa Mana Murtii Aanaa I

Bakki Hojii: Manneen Murtii Aanaalee Oromiyaa

Baay’ina Barbaadamu: Nama 76 torbaatamii jaha)

Ulaagaa Ka’umsaaf Guutamuu qaban;

Sadarkaa Barnootaa: Barnoota seeraa Digirii jalqabaa mana barnoota ol’aanaa beekamtii qabu irraa kan qabuu fi bakka barbaachisutti bu’aa “exit exam”n kan deegerame.

Muuxannoo: Waggaa 0

Afaan hojii naannichaa, Afaan Oromoo dhagahuu, dubbachuu, barreessuu fi dubbisuu kan danda’u.

Miseensa Dhaaba Siyaasaa kamiiyyuu kan hin taane; Heera Federaalaa fi kan Naannoo Oromiyaaf amanamaa kan ta’e; Kaayyoo,Ergamaa fi Mul ata Mana Murti galmaan gahuuf fedhii kutannoo fi dandeettii guutuu kan qabu:

Naamusaa fi gahumsa fakkeenyummaa qabu qabaachuun kan beekamu,

Yakkaan kan hin himatamne ykn himatamus balleessaadha kan hin jedhamne,

ykn adabamee kan mogaafame ta’uu qaba; Dhibee sammuu kan hin qabne,

Dhibee fayyaa itti gaafatamummaa hojii isaa sirnaan bahachuu hin dandeessifne kan hin qabne;

Araada addaa addaa irraa bilisa kan ta’e:

Umuriin waggaa 22 gadi kan hintaane;

Abukaattoo Ittisaa ta’ee aanaalee oromiyaa itti ramadame kamittuu deemee hojjechuuf fedhii guutuu kan qabu; Abukattoo ittisaa ta’ee muudamee yoo xiqqaate waggaa lama(2) tajaajiluuf dirqama kan seenu.

Mindaa:-Mindaa fi faayidaan akkaataa iskeelii miindaa fi faayidaa Abukaattoo Ittisaa MMA sadarkaa Iffaa tiif kaffalamuun ta’a;

Galmaa’uuf kan barbaachisan

Iyyataa fi CV gabaabaa,Raga barnootaa sartifikeetii Digirii,tiraaniskiriiptii fi ulaagaa gaafatame ittiin mirkaneeffachuuf kan dhiyaate hundinuu orijinaala ilaalamee deebi’u fi kooppii hin deebine

Bakka/karaa galmee

Mana murtii ol’aanaa Godina irraa dorgomuutti qaamaan deemuun uunka dhimma kanaaf qophaa’e guutuun ykn uunka dhimma kanaaf qophaa’e guutanii mallatteessuun sanada ragummaaf dhiyaatu waliin iskaan godhanii mala TQO keessaa kan mijateen fayyadamuun MMO silaa itti galmaa’ani’ti erguun galmaa’uun ni danda’ama.

Yeroo galmee

Muddee 26/2015 hanga Amajjii 4/2015 Sa’atii hojii mootummaatti ni danda’ama.

Odeeffannoo dabalataaf lakk/bilbilaa +251111234435 irratti bilbiluun argachuun ni danda’ama.

Join Our Telegram if You not Joined it Already

Join us on Telegram ስራዎችን በቴሌግራም ለመከታተል ይህንን ይጫኑ

Stay in Touch & Follow us on our Social Media Platforms to Get Latest Updates for Latest Opportunities. Facebook Page

The interested applicants can apply before the closing date of application. For more information please read the full article.

NB: Whenever you are looking for job in Ethiopia, just remember https://addiszemenvacancy.com. We hope that addiszemenvacancy.com will help you find your dream job quickly and easily.

Addis Zemen (አዲስ ዘመን; “New Era” in English) is an Ethiopian Amharic newspaper published by the federal government’s Ethiopian Press Agency, which also publishes the English-language Ethiopian Herald.

Addis ZemenType Daily Format Broadsheet Founder(s) Haile Selassie Publisher Ethiopian Press AgencyFounded 7 June 1941; 81 years ago Political alignment Pro-government Language Amharic Headquarters Addis Ababa Website: https://addiszemenvacancy.com
Telegram: t.me/Addis_Zemen_Vacancy
Phone:+251913674255

The paper was founded by Emperor Haile Selassie following the liberation of the country, and its name refers to the liberation of Ethiopia from Italian colonial rule.The paper was launched as a four-page weekly on 7 June 1941.Its first editor-in-chief was Amde Mikael Desalegn. On 5 May 1946 it became a broadsheet publication[1] and in December 1958 it became a daily newspaper,along with the Ethiopian Herald.

It is based in Addis Ababa and is currently published by the Ethiopian Press Agency.On Sundays, the paper provides its readers with extensive news about children in the country in terms of cultural activities.